See English Version

توسعه پایدار تنها در سایه وجود تعامل سازنده میان دانشگاه، صنعت و مدیریت می‌تواند زمینه لازم جهت بهبود فضاهای فکری و زیستی را فراهم آورد. از این رو در سال‌های اخیر، هریک از شاخص‌های مدیریت شهری، مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه با هدف آمیختگی با فضاهای زیستی- انسانی و رفع مشکلات و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، اولویت موضوعاتی هستند که توجه محققان، اندیشمندان و نخبگان جوامع را به خود اختصاص داده است. از طرفی، همراه با ظهور مسئله جهانی شدن، و کسب توفیقات تجاری-اقتصادی بین‌المللی و گسترش تعاملات فرهنگی، این سوال مطرح می‌گردد که "چگونه می توان در کنار دارا بودن الگوهای رشد اقتصادی-محلی ثابت، رقابت‌های بین المللی و بین منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، با استناد به پتانسیل محلی و منطقه‌ای  برای مواجهه و رفع چالش‌های شهری، اجتماعی و فرهنگی تلاش نمود و سطح توانمندی خود را افزایش داد؟" لذا هدف از برگزاری "دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری"، پس از توفیقاتت کسب شده از اولین دوره آن، ایجاد هم‌افزایی فکری و نظری در این زمینه است. سایر اهداف نیز به اختصار به شرح زیر می‌باشند:

الف) بررسی و تطبیق اصول مدیریت شهری و اقتصادی با هدف بهبود شاخص‌های تحلیلی

ب) بررسی نقش سازمان‌ها و مدیریت شهری

ج) بهره‌مندی از توفیقات نظری و تجربی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در رفع نیازها و مشکلات

د) بهره‌مندی از توفیقات علمی در زمینه‌های مدیریت منابع آب و تلاش در ارائه پیشنهاداتی سازنده پیرامون مسائل و مشکلات این حوزه

و) توجه به بافت‌های فرسوده و تلاش در جهت ارائه پیشنهادات و طرح‌های مرتبط با این حوزه

در این راستا، از کلیه محققان، دانشگاهیان و فعالین حوزه‌های مرتبط با موضوعات و محورهای "دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری"، تقاضا داریم تا برگزار کنندگان این کنفرانس را از طریق شرکت دادن توفیقات علمی، تجربی و نظری خود، یاری نمایند.